Zpráva ze studijní cesty švýcarské delegace v České republice

V rámci projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“, který získal finanční podporu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, navštívila Českou republiku v termínu 6. – 10. června 2011 čtyřčlenná švýcarská delegace, představitelé veřejné správy kantonu Basilej.

Program studijní cesty byl rozdělen do čtyř dnů a byl zaměřen na energetický a odpadový management. Součástí studijní cesty byla konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“.

Pondělí 6.6.2011

Švýcarskou delegaci přivítala v pondělí dopoledne na pražském letišti Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. Po ubytování v hotelu v centru Prahy následoval společný oběd, při kterém probíhala neformální diskuse na téma dopravy ve větších městech, ze které vyplynuly následující závěry:

– zastupitelé města Basilej rozhodli o nákupu několika elektromobilů

– ze strany radnice je v Basileji finančně podporován nákup elektro-bicyklů a elektro-skútrů (kompenzace 10% z ceny)

– pan Jacek Rokicki, pracovník odboru rozvoje města a kantonu Basilej, jezdí pravidelně do práce na kole a na služebních cestách využívá elektromobilu

– zastupitelé města Basilej v současnosti zvažují zavést praxi ze Stockholmu, kde mají občané města nárok na parkování ve městě zdarma, pokud si zakoupí vůz s ekologickým provozem tj. elektromobil nebo kombinovaný motor s využitím provozu na elektrický pohon nebo plyn

– v současné době je ve Švýcarsku trend snižování počtu automobilů/domácnost, v rámci jedné domácnosti se prosazuje přístup jednoho automobilu v kombinaci s elektro bicyklem nebo elektro skútrem a je zde prosazován tzv. přístup „share“, že např. 2 domácnosti mají 1 vůz ve společném vlastnictví a je dohoda, ve které dny je která rodina bude používat.

Po obědě se švýcarští experti vypravili navštívit Sluneční park Strašice, kde společnost American Way Solar postavila v areálu bývalých kasáren Vědecko-Technologický Park v hodnotě téměř půl miliardy korun. Jedná se o jediný park svého druhu v Evropě. V roce 2009 bylo započato s výstavbou I. etapy, která byla dokončena začátkem roku 2010 (výkon činil 1 MGW). Dále pokračovala II. etapa výstavby, která skončila do konce roku 2010. Celkový výkon parku činí 3 MGW. Od začátku roku 2011 vyrobil park cca 1150 MWh.

Zajímavosti z exkurze:

– v parku lze vidět největší v současnosti vyráběný tracker Titan pro celkem 180 panelů (33kW)

– v parku se nachází 20 různých fotovoltaických technologií a umístění (úhlů), automatické naklápění panelů

– trackery sledují pohyb slunce po obloze a tím udržují co nejideálnější polohu fotovoltaických panelů vůči slunci. V parku se nacházejí 3 typy trackerů: jednoosé (otáčejí se kolem jedné osy – zvýšení účinku o cca 25-30% vůči panelům pevně instalovaným), dvouosé (naklání se kolem dvou os, zvýšení účinku o cca 35% oproti pevné instalaci) a koncentrátory (tracker je kombinovaný se speciálními zrcadly nebo čočkami, tato instalace zvyšuje účinnost více než o 50%)

– v zimním období není problém s výrobou elektrické energie při nízkých teplotách, naopak čím nižší teplota, tím větší účinnost o cca 22% oproti slunečnímu svitu v létě

– sluneční park využívá systém tzv. Zelených bonusů, vyrobenou elektřinu částečně spotřebují pro svůj provoz a přebytek dávají do sítě

– životnost panelů je odhadována na cca 30 let s tím, že po 10 letech klesá jejich účinnost o 10%, za 20 let používání je jejich účinnost na 80%

– státem daná garance výkupní ceny je minimálně 15 let

– návratnost investice se předpokládá cca 10 – 11 let, tržby za prvních 5 měsíců činily cca 11 mil. Kč

Švýcarští experti se živě zajímali o problematiku instalace fotovoltaických panelů na budovy a možnosti využití zrcadel a čoček pro zvýšení účinnosti. Tento kombinovaný způsob bohužel není vhodný pro městskou zástavbu z důvodu možnosti oslňování zrcadly při slunečním svitu.

Po celou dobu exkurze byl naším průvodcem pan Jiří Friedrich ze společnosti Sluneční park, a.s., který trpělivě zodpovídal na všechny položené dotazy švýcarských expertů. Ve večerních hodinách byli experti dopraveni zpět do hotelu v Praze, po cestě měli možnost sledovat malebnou krajinu Brdských a Křivoklátských lesů.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         solární park ve Strašicích

·         používání novodobých solárních systémů na nepoužívaných vojenských základnách

 Co se vám nejvíce líbilo?

·         Naše delegace byla velmi přátelsky přijata Ing. Šárkou Krosovou, která se o nás celý den výborně starala. Překladatelka Hana Sklenářová velmi dobře překládala a tím usnadnila konverzaci. Srdečný dík.

·         Kombinace nádherné přírody a úžasného klidu s novými technologiemi, která ukazuje cestu do budoucnosti.

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Ve výrobě solární energie je Švýcarsko, pokud to dokážu posoudit, méně vyspělé než Česká Republika. Od problémů s Fukušimou je stále více diskutována možnost ukončení provozu atomových elektráren a tím i vzestup obnovitelných energií.

·         Zákonem dané množství napájení solárním proudem za stanovenou cenu. Mimoto také podpora každé domácnosti, která se zajímá o alternativní zdroje energie.

Úterý 7.6.2011

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.

Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý. Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska – energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.

Mezi nejzajímavější odpolední prezentace patřily: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary – Příklady dobré praxe – odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. – Příklady dobré praxe – veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.

Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         velmi mě zajímaly příklady, kterými motivujete občany ke třídění odpadu

·         zajímavé přístupy různých praktik především v oblasti recyklace

·         aktivní dny životního prostředí/dny zdraví na školách a s celými obcemi

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Bylo velmi zajímavé slyšet, s jakými problémy a úkoly se potýkají české obce a jak postupují při jejich řešení. Velmi přátelská prohlídka s panem starostou Zbyňkem Richterem (MČ Praha – Dolní Počernice) byla příjemným ukončením konference.

·         Nádherné okolí Společenského a kulturního centra v Dolních Počernicích a místo konání jako takové.

·         Příklady dobré praxe z města Tábor, které se snaží být dobrým příkladem a různými způsoby dbá o životní prostředí (recyklace papíru, elektrická auta, atd.).

Co si myslíte že, máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Myslím si, že obecní úřady ve Švýcarsku jsou samostatnější a tím je jejich rozhodování rychlejší.

·         Odstraňování odpadů a recyklace jsou všeobecně řízené tak, aby neměla každá obec svůj vlastní systém.

·         Vzdělávání o životním prostředí je bezplatně dostupné téměř pro všechny školy, ne pouze v jednotlivých obcích. Pusch se pro to zasazuje a hledá různé finanční partnery, kteří tuto výuku umožňují.

Fotodokumentace

Středa 8.6.2011

První celodenní exkurze byla zahájena v Koberovech ve Školícím středisku společnosti ATREA s.r.o., které je součástí souboru dvanácti pasivních domů. Jde o vůbec první hromadně realizovanou experimentální výstavbu s dodržením parametrů energeticky pasivních objektů v ČR.

Přijetí švýcarské delegace Ing. Petrem Morávkem, CSc., Ing. Petrem Dusilem a Ing. Zdeňkem Zikánem bylo profesionální, velmi přínosné a příjemné. Prezentace technických parametrů a samotného principu pasivní výstavby vzbudila živou diskusi mezi oběma stranami. Diskutovalo se o udržitelnosti a ekologickém přínosu výstavby ze dřeva, které je však potřeba dovážet, diskutovalo se o cenách energie a o alternativních zdrojích energie. Švýcarské hosty návštěva a prezentace pasivních domů velmi zaujala, ocenili nejen snahu posunout výstavbu v České republice směrem k pasivním standardům, ale také způsob, jakým byli zástupci firmy ATREA s.r.o. přijati.

Druhá část exkurze se odehrávala v nedalekém skalním městě mezi Besedicemi a Malou Skálou. Krásnou přírodou chráněné krajinné oblasti delegaci provedli Ing. Jan Mocek, ředitel Správy CHKO Český ráj, a RNDr. Zdeněk Mrkáček, zoolog-ornitolog. V průběhu více než dvouhodinové procházky byla v terénu představena činnost Správy CHKO (likvidace invazivních druhů rostlin, monitoring ohrožených druhů, vzdělávání veřejnosti budováním naučných stezek a pořádáním exkurzí či výstav, řízení ve věci vydávání souhlasů k umisťování a povolování staveb, sčítání netopýrů, mapování přírodních biotopů, spolupráce se školami, firmami a dalšími organizacemi na úklidu Českého ráje apod.), samotná chráněná krajinná oblast (její rozloha, geologická stavba, přírodní a kulturní dědictví) i její bohatství – a to jak rostlinné, živočišné, geologické, tak kulturní. Inspirativní bylo poslouchání hlasů ptactva, procházka skalním bludištěm i výhled ze skalních věží. Mnohé členy delegace překvapil výskyt kriticky ohrožených druhů ptáků – orla mořského, jeřába popelavého a sokola stěhovavého. Na konci prohlídky členové delegace obdrželi informační materiály o CHKO a knížku fotografií fauny a flory Českého ráje, jejímž autorem byl jeden z našich průvodců.

Poslední zastávkou středeční exkurze bylo Město Benátky nad Jizerou, kde delegaci, i přes značně pokročilou denní dobu, přijal starosta Jaroslav Král, místostarosta RNDr. Pavel Štifter a Miroslav Kochman z odboru pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Návštěva byla zahájena prohlídkou interaktivní expozice Pánů z Dražic, Tycha Brahe, Jana z Werthu a Keltů. Poté pan starosta prezentoval hlavní aspekty péče o životní prostředí ve městě – od péče o zeleň, rekultivace parků, rekonstrukce starých cest, vodní hospodářství, přes sanace ekologických zátěží, zlepšení kvality ovzduší, protipovodňová opatření až po odpadové hospodářství, jehož struktura zajímala švýcarskou delegaci nejvíce.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         Velmi zajímavá byla návštěva pasivních domů v Koberovech. Ing. Petr Morávek a jeho tým nám velmi dobře vysvětlili jejich strukturu.

·         opravdu dobré přístupy k výstavbě udržitelných domů

·         environmentální management Města Benátky nad Jizerou

Co se vám nejvíce líbilo?

·         procházka nádhernou chráněnou krajinnou oblastí byl úžasný zážitek

·         Ráj!

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Pasivní domy jsou ve Švýcarsku stavěny zatím jen málo. V kantonu Basilej nařizuje nový zákon, že nové stavby musí dosáhnout minimálního energetického standardu. Pro domy které tomuto standardu odpovídají je vyplácena podpora.

·         používání solárních systémů (více rozšířené) a podpora jejich zřizování

·         zpopelnění domovních odpadů místo přímého ukládání

·         Spalujeme odpady v zařízeních na spalování odpadů s čištěním spalin. Následně jsou odpady uloženy a popel (zbytky spalování uhlí, ropy, rašeliny, získané pomocí elektrofiltrů) je uložen do podzemních úložišť. Při spalování se znovu získává energie.

Fotodokumentace

Čtvrtek 9.6.2011

Druhá celodenní exkurze byla zahájena ve Městě Český Brod. Švýcarskou delegaci přijal v provozovně kogenerační jednotky zástupce společnosti Energie AG, Městské tepelné zařízení Kolín, s.r.o. pan Petr Sedláček, manažer kvality a vedoucí provozovny v Českém Brodě. Společnost se mimo jiné zabývá výrobou a rozvodem tepla, výrobou elektřiny a poskytováním technických služeb. Je držitelem certifikátu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001 a je řádným členem Cechu topenářů a instalatérů ČR. Pan Sedláček seznámil švýcarské hosty s technickým řešením, provozem a účinností celého zařízení. Švýcarští odborníci aktivně diskutovali a podávali návrhy na vylepšení celého systému, jeho účinnosti a realizaci úsporných opatření. Exkurze trvala přibližně 1 hodinu. Poté všichni odjeli do Kolína, ve kterém bylo přichystáno přijetí na radnici a seznámení se základním fungováním města.

Delegaci přijal Mgr. Vít Rakušan, starosta města Kolín a ing. Martin Tichý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Pan starosta krátce představil město a jeho hlavní přednosti, ale také problémy. Delegace byla seznámena se systémem fungování energetického a odpadového hospodářství ve městě. Diskutovaným problémem byla existence velkého automobilového závodu TPCA (Toyota, Peugeot Citroen Automobile), který vznikl v průmyslové zóně Ovčáry v blízkosti města Kolín, a jeho negativní dopady na život ve městě (životní prostředí, doprava, sociální otázky apod.). Poté se uskutečnila krátká návštěva okolí automobilky.

Odpoledne delegace strávila v Kutné Hoře. Přítomní byli seznámeni s historií i současností města a absolvovali prohlídku historické části města. V průběhu získali informace o financování rekonstrukce historického centra a komplexním plánem rekonstrukce města.

V průběhu cesty zpět do Prahy se diskutovalo o systému financování českých měst a jejich jednotlivých investičních záměrech, dále o možnostech čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů a jiných dotačních titulů. Bylo dohodnuto, že v průběhu švýcarské cesty českých expertů bude část programu věnována celoevropské iniciativě Energy Cities (úmluva starostů, kteří se zaváží ke splnění klimatických závazků EU), do kterého je v rámci České republiky zapojeno stále velmi málo měst a obcí.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         kogenerační jednotka v Českém Brodě

·         provoz plynové turbíny pro výrobu elektřiny a teplé vody pro jedno sídliště

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Český Brod

·         Kutná Hora a nádherná historická část města

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         V Kolíně se zvlášť třídí Bio-odpad, ale není jasné, co se s tím odpadem dále děje. V mojí obci Reihen se sbírají zahradní a kuchyňské odpady a ve vyhnívacích nádržích se z nich získává bioplyn.

·         Problémy s podniky jako TPCA jsou zákonem lépe řízeny.

Fotodokumentace

Zpráva ze studijní cesty švýcarské delegace v České republice

V rámci projektu „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“, který získal finanční podporu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce, navštívila Českou republiku v termínu 6. – 10. června 2011 čtyřčlenná švýcarská delegace, představitelé veřejné správy kantonu Basilej.

Program studijní cesty byl rozdělen do čtyř dnů a byl zaměřen na energetický a odpadový management. Součástí studijní cesty byla konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“.

Pondělí 6.6.2011

Švýcarskou delegaci přivítala v pondělí dopoledne na pražském letišti Ing. Šárka Krosová, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. Po ubytování v hotelu v centru Prahy následoval společný oběd, při kterém probíhala neformální diskuse na téma dopravy ve větších městech, ze které vyplynuly následující závěry:

– zastupitelé města Basilej rozhodli o nákupu několika elektromobilů

– ze strany radnice je v Basileji finančně podporován nákup elektro-bicyklů a elektro-skútrů (kompenzace 10% z ceny)

– pan Jacek Rokicki, pracovník odboru rozvoje města a kantonu Basilej, jezdí pravidelně do práce na kole a na služebních cestách využívá elektromobilu

– zastupitelé města Basilej v současnosti zvažují zavést praxi ze Stockholmu, kde mají občané města nárok na parkování ve městě zdarma, pokud si zakoupí vůz s ekologickým provozem tj. elektromobil nebo kombinovaný motor s využitím provozu na elektrický pohon nebo plyn

– v současné době je ve Švýcarsku trend snižování počtu automobilů/domácnost, v rámci jedné domácnosti se prosazuje přístup jednoho automobilu v kombinaci s elektro bicyklem nebo elektro skútrem a je zde prosazován tzv. přístup „share“, že např. 2 domácnosti mají 1 vůz ve společném vlastnictví a je dohoda, ve které dny je která rodina bude používat.

Po obědě se švýcarští experti vypravili navštívit Sluneční park Strašice, kde společnost American Way Solar postavila v areálu bývalých kasáren Vědecko-Technologický Park v hodnotě téměř půl miliardy korun. Jedná se o jediný park svého druhu v Evropě. V roce 2009 bylo započato s výstavbou I. etapy, která byla dokončena začátkem roku 2010 (výkon činil 1 MGW). Dále pokračovala II. etapa výstavby, která skončila do konce roku 2010. Celkový výkon parku činí 3 MGW. Od začátku roku 2011 vyrobil park cca 1150 MWh.

Zajímavosti z exkurze:

– v parku lze vidět největší v současnosti vyráběný tracker Titan pro celkem 180 panelů (33kW)

– v parku se nachází 20 různých fotovoltaických technologií a umístění (úhlů), automatické naklápění panelů

– trackery sledují pohyb slunce po obloze a tím udržují co nejideálnější polohu fotovoltaických panelů vůči slunci. V parku se nacházejí 3 typy trackerů: jednoosé (otáčejí se kolem jedné osy – zvýšení účinku o cca 25-30% vůči panelům pevně instalovaným), dvouosé (naklání se kolem dvou os, zvýšení účinku o cca 35% oproti pevné instalaci) a koncentrátory (tracker je kombinovaný se speciálními zrcadly nebo čočkami, tato instalace zvyšuje účinnost více než o 50%)

– v zimním období není problém s výrobou elektrické energie při nízkých teplotách, naopak čím nižší teplota, tím větší účinnost o cca 22% oproti slunečnímu svitu v létě

– sluneční park využívá systém tzv. Zelených bonusů, vyrobenou elektřinu částečně spotřebují pro svůj provoz a přebytek dávají do sítě

– životnost panelů je odhadována na cca 30 let s tím, že po 10 letech klesá jejich účinnost o 10%, za 20 let používání je jejich účinnost na 80%

– státem daná garance výkupní ceny je minimálně 15 let

– návratnost investice se předpokládá cca 10 – 11 let, tržby za prvních 5 měsíců činily cca 11 mil. Kč

Švýcarští experti se živě zajímali o problematiku instalace fotovoltaických panelů na budovy a možnosti využití zrcadel a čoček pro zvýšení účinnosti. Tento kombinovaný způsob bohužel není vhodný pro městskou zástavbu z důvodu možnosti oslňování zrcadly při slunečním svitu.

Po celou dobu exkurze byl naším průvodcem pan Jiří Friedrich ze společnosti Sluneční park, a.s., který trpělivě zodpovídal na všechny položené dotazy švýcarských expertů. Ve večerních hodinách byli experti dopraveni zpět do hotelu v Praze, po cestě měli možnost sledovat malebnou krajinu Brdských a Křivoklátských lesů.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         solární park ve Strašicích

·         používání novodobých solárních systémů na nepoužívaných vojenských základnách

 Co se vám nejvíce líbilo?

·         Naše delegace byla velmi přátelsky přijata Ing. Šárkou Krosovou, která se o nás celý den výborně starala. Překladatelka Hana Sklenářová velmi dobře překládala a tím usnadnila konverzaci. Srdečný dík.

·         Kombinace nádherné přírody a úžasného klidu s novými technologiemi, která ukazuje cestu do budoucnosti.

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Ve výrobě solární energie je Švýcarsko, pokud to dokážu posoudit, méně vyspělé než Česká Republika. Od problémů s Fukušimou je stále více diskutována možnost ukončení provozu atomových elektráren a tím i vzestup obnovitelných energií.

·         Zákonem dané množství napájení solárním proudem za stanovenou cenu. Mimoto také podpora každé domácnosti, která se zajímá o alternativní zdroje energie.

Úterý 7.6.2011

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.

Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý. Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska – energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.

Mezi nejzajímavější odpolední prezentace patřily: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary – Příklady dobré praxe – odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. – Příklady dobré praxe – veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.

Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

Zpětná vazba od švýcarské delegace

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         velmi mě zajímaly příklady, kterými motivujete občany ke třídění odpadu

·         zajímavé přístupy různých praktik především v oblasti recyklace

·         aktivní dny životního prostředí/dny zdraví na školách a s celými obcemi

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Bylo velmi zajímavé slyšet, s jakými problémy a úkoly se potýkají české obce a jak postupují při jejich řešení. Velmi přátelská prohlídka s panem starostou Zbyňkem Richterem (MČ Praha – Dolní Počernice) byla příjemným ukončením konference.

·         Nádherné okolí Společenského a kulturního centra v Dolních Počernicích a místo konání jako takové.

·         Příklady dobré praxe z města Tábor, které se snaží být dobrým příkladem a různými způsoby dbá o životní prostředí (recyklace papíru, elektrická auta, atd.).

Co si myslíte že, máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Myslím si, že obecní úřady ve Švýcarsku jsou samostatnější a tím je jejich rozhodování rychlejší.

·         Odstraňování odpadů a recyklace jsou všeobecně řízené tak, aby neměla každá obec svůj vlastní systém.

·         Vzdělávání o životním prostředí je bezplatně dostupné téměř pro všechny školy, ne pouze v jednotlivých obcích. Pusch se pro to zasazuje a hledá různé finanční partnery, kteří tuto výuku umožňují.

Fotodokumentace

Středa 8.6.2011

První celodenní exkurze byla zahájena v Koberovech ve Školícím středisku společnosti ATREA s.r.o., které je součástí souboru dvanácti pasivních domů. Jde o vůbec první hromadně realizovanou experimentální výstavbu s dodržením parametrů energeticky pasivních objektů v ČR.

Přijetí švýcarské delegace Ing. Petrem Morávkem, CSc., Ing. Petrem Dusilem a Ing. Zdeňkem Zikánem bylo profesionální, velmi přínosné a příjemné. Prezentace technických parametrů a samotného principu pasivní výstavby vzbudila živou diskusi mezi oběma stranami. Diskutovalo se o udržitelnosti a ekologickém přínosu výstavby ze dřeva, které je však potřeba dovážet, diskutovalo se o cenách energie a o alternativních zdrojích energie. Švýcarské hosty návštěva a prezentace pasivních domů velmi zaujala, ocenili nejen snahu posunout výstavbu v České republice směrem k pasivním standardům, ale také způsob, jakým byli zástupci firmy ATREA s.r.o. přijati.

Druhá část exkurze se odehrávala v nedalekém skalním městě mezi Besedicemi a Malou Skálou. Krásnou přírodou chráněné krajinné oblasti delegaci provedli Ing. Jan Mocek, ředitel Správy CHKO Český ráj, a RNDr. Zdeněk Mrkáček, zoolog-ornitolog. V průběhu více než dvouhodinové procházky byla v terénu představena činnost Správy CHKO (likvidace invazivních druhů rostlin, monitoring ohrožených druhů, vzdělávání veřejnosti budováním naučných stezek a pořádáním exkurzí či výstav, řízení ve věci vydávání souhlasů k umisťování a povolování staveb, sčítání netopýrů, mapování přírodních biotopů, spolupráce se školami, firmami a dalšími organizacemi na úklidu Českého ráje apod.), samotná chráněná krajinná oblast (její rozloha, geologická stavba, přírodní a kulturní dědictví) i její bohatství – a to jak rostlinné, živočišné, geologické, tak kulturní. Inspirativní bylo poslouchání hlasů ptactva, procházka skalním bludištěm i výhled ze skalních věží. Mnohé členy delegace překvapil výskyt kriticky ohrožených druhů ptáků – orla mořského, jeřába popelavého a sokola stěhovavého. Na konci prohlídky členové delegace obdrželi informační materiály o CHKO a knížku fotografií fauny a flory Českého ráje, jejímž autorem byl jeden z našich průvodců.

Poslední zastávkou středeční exkurze bylo Město Benátky nad Jizerou, kde delegaci, i přes značně pokročilou denní dobu, přijal starosta Jaroslav Král, místostarosta RNDr. Pavel Štifter a Miroslav Kochman z odboru pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Návštěva byla zahájena prohlídkou interaktivní expozice Pánů z Dražic, Tycha Brahe, Jana z Werthu a Keltů. Poté pan starosta prezentoval hlavní aspekty péče o životní prostředí ve městě – od péče o zeleň, rekultivace parků, rekonstrukce starých cest, vodní hospodářství, přes sanace ekologických zátěží, zlepšení kvality ovzduší, protipovodňová opatření až po odpadové hospodářství, jehož struktura zajímala švýcarskou delegaci nejvíce.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         Velmi zajímavá byla návštěva pasivních domů v Koberovech. Ing. Petr Morávek a jeho tým nám velmi dobře vysvětlili jejich strukturu.

·         opravdu dobré přístupy k výstavbě udržitelných domů

·         environmentální management Města Benátky nad Jizerou

Co se vám nejvíce líbilo?

·         procházka nádhernou chráněnou krajinnou oblastí byl úžasný zážitek

·         Ráj!

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         Pasivní domy jsou ve Švýcarsku stavěny zatím jen málo. V kantonu Basilej nařizuje nový zákon, že nové stavby musí dosáhnout minimálního energetického standardu. Pro domy které tomuto standardu odpovídají je vyplácena podpora.

·         používání solárních systémů (více rozšířené) a podpora jejich zřizování

·         zpopelnění domovních odpadů místo přímého ukládání

·         Spalujeme odpady v zařízeních na spalování odpadů s čištěním spalin. Následně jsou odpady uloženy a popel (zbytky spalování uhlí, ropy, rašeliny, získané pomocí elektrofiltrů) je uložen do podzemních úložišť. Při spalování se znovu získává energie.

Fotodokumentace

Čtvrtek 9.6.2011

Druhá celodenní exkurze byla zahájena ve Městě Český Brod. Švýcarskou delegaci přijal v provozovně kogenerační jednotky zástupce společnosti Energie AG, Městské tepelné zařízení Kolín, s.r.o. pan Petr Sedláček, manažer kvality a vedoucí provozovny v Českém Brodě. Společnost se mimo jiné zabývá výrobou a rozvodem tepla, výrobou elektřiny a poskytováním technických služeb. Je držitelem certifikátu řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2001 a je řádným členem Cechu topenářů a instalatérů ČR. Pan Sedláček seznámil švýcarské hosty s technickým řešením, provozem a účinností celého zařízení. Švýcarští odborníci aktivně diskutovali a podávali návrhy na vylepšení celého systému, jeho účinnosti a realizaci úsporných opatření. Exkurze trvala přibližně 1 hodinu. Poté všichni odjeli do Kolína, ve kterém bylo přichystáno přijetí na radnici a seznámení se základním fungováním města.

Delegaci přijal Mgr. Vít Rakušan, starosta města Kolín a ing. Martin Tichý, vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Pan starosta krátce představil město a jeho hlavní přednosti, ale také problémy. Delegace byla seznámena se systémem fungování energetického a odpadového hospodářství ve městě. Diskutovaným problémem byla existence velkého automobilového závodu TPCA (Toyota, Peugeot Citroen Automobile), který vznikl v průmyslové zóně Ovčáry v blízkosti města Kolín, a jeho negativní dopady na život ve městě (životní prostředí, doprava, sociální otázky apod.). Poté se uskutečnila krátká návštěva okolí automobilky.

Odpoledne delegace strávila v Kutné Hoře. Přítomní byli seznámeni s historií i současností města a absolvovali prohlídku historické části města. V průběhu získali informace o financování rekonstrukce historického centra a komplexním plánem rekonstrukce města.

V průběhu cesty zpět do Prahy se diskutovalo o systému financování českých měst a jejich jednotlivých investičních záměrech, dále o možnostech čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů a jiných dotačních titulů. Bylo dohodnuto, že v průběhu švýcarské cesty českých expertů bude část programu věnována celoevropské iniciativě Energy Cities (úmluva starostů, kteří se zaváží ke splnění klimatických závazků EU), do kterého je v rámci České republiky zapojeno stále velmi málo měst a obcí.

Zpětná vazba od švýcarské delegace:

Jaké příklady dobré praxe jste dnes viděli?

·         kogenerační jednotka v Českém Brodě

·         provoz plynové turbíny pro výrobu elektřiny a teplé vody pro jedno sídliště

Co se vám nejvíce líbilo?

·         Český Brod

·         Kutná Hora a nádherná historická část města

Co si myslíte, že máte ve vaší zemi lépe zvládnuté?

·         V Kolíně se zvlášť třídí Bio-odpad, ale není jasné, co se s tím odpadem dále děje. V mojí obci Reihen se sbírají zahradní a kuchyňské odpady a ve vyhnívacích nádržích se z nich získává bioplyn.

·         Problémy s podniky jako TPCA jsou zákonem lépe řízeny.

Fotodokumentace

kontakty

MCN, o.p.s.

Na Pankráci 119/1152 140 00 Praha 4

Tel: 777 753 101

e-mail: kalivodova@mcn.cz

Cesta norských expertů do České republiky

Termín: 21. – 25.10.2009.

MCN, o.p.s. měla tu čest přivítat v Praze norské experty v následující sestavě:
Kjell Lode, starosta Fræna Kommune; Linn Eidem Myrstad, urbanistka Fræna Kommune; pedagogové Emil Aas a Asbjørn Eriksen z Fræna Komunne; Nurket Klem, konzultantka společnosti KS a Richard Brattli, předseda poradního výboru Světové zdravotnické organizace.

Součástí programu byla aktivní účast na celostátní konferenci s workshopy (Obr. 3), návštěva konkrétních municipalit a seznámení se s praktickými přístupy a dopady aplikovaných systémů ve sledovaných oblastech. Norská delegace v průběhu své cesty navštívila:

 • Městskou část Praha – Dolní Počernice, kde se seznámili s projekty Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka, Přírodní amfiteátr, Revitalizace skládky – lokalita V Pískovně, Revitalizace historického centra zámeckého areálu v Dolních Počernicích, Regionální infocentrum a Společenské a kulturní centrum Praha – Dolní Počernice
 • Město Benátky nad Jizerou, ve kterém si prohlédli zámek, skládku, čistírnu odpadních vod, sběrný dvůr, průmyslovou zónu, letiště a bývalý vojenský prostor Mladá
 • Národní park České Švýcarsko, jehož krásnou přírodu velmi pochvalovali

Samozřejmě nechyběla ani procházka historickým centrem Prahy a velký kulturní zážitek – koncert České filharmonie v Rudolfinu.

Krajská konference EVVO 2012

Téma: Udržitelná energie.

Termín konání:   18.10.2012, od 9.00 do 15.30 hodin
Místo konání:     Malý sál Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
Pořadatel:           Hlavní město Praha
Organizátor:       MCN, o.p.s.

Program a prezentace z konference

Dne 18.10.2012 se od 9.30 do 15.30 hodin konala v  Malém sále Městské knihovny Praha, Mariánské náměstí 1, Praha 1  Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie. Pořadatelem akce bylo Hlavní město Praha, organizátorem byla společnost MCN, o.p.s. Konference byla určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO, pedagogy a pracovníky vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů.

Konference se zúčastnilo 112 osob.

Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne bylo věnované prezentacím,
ze kterých se účastníci dozvěděli zásadní informace o strategii ekologické výchovy v hlavním městě Praze, strategii a koncepci EVVO Ministerstva životního prostředí ČR a také strategické přístupy na všech stupních vzdělávání v oblasti EVVO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Druhá část dopoledního programu byla věnována úvodním prezentacím pro odpolední workshopy. Velmi dobře byly tyto prezentace hodnoceny v rámci zpětné vazby konference.

Odpolední část konference byla určená pro konkrétní předání nových poznatků či příkladů dobré praxe formou workshopů, jejichž facilitátoři byli odborníci z praxe.

Workshop č. 1 – Co nového v českých městech v oblasti udržitelné energie
Ing. Jaroslav Klusák,Ph.D. energetický manažer, oddělení projektů a strategií, Městský úřad Litoměřice

Workshop č. 2 – Mezinárodní kontext – udržitelná energie
Ing. Michaela Rosecká, odbor mezinárodních vztahů, Nejvyšší kontrolní úřad
Mgr. Tomáš Tožička, projektový manažer – Energie pro všechny do roku 2030, společnost
Educon,občanské sdružení

Workshop č. 3 – Jak pracovat s žáky na téma udržitelné energie? – Inspirace pro pedagogy
Mgr. Petra Šimonová, vedoucí programu Ekoškola, programová ředitelka Sdružení TEREZA
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., PedF UK v Praze, katedra biologie a environmentálních studií a studenti PedF UK v Praze
Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Přírodovědecká fakulta UHK – téma Perspektivy a zkušenosti celoživotního vzdělávání EVVO ve Východočeském regionu

Workshop č. 4 – Aktéři – ekoporadny a ekocentra – zkušenosti s širokou veřejností
Mgr. Ing. Petr Ledvina, vedoucí ekologické poradny, zelené úřadování, nakládání s odpady, domácí ekologie.


Po dobu konference bylo možné seznámit se ve výstavní části sálu s interaktivní prezentací deseti společností a NNO, věnujících se EVVO. Mezi nejpůsobivější patřila výstava Ledňáčkovo putování pražskou přírodou, kterou představila společnost MCN, o.p.s.

Semináře

Realizované semináře:

 • 2012

Krajská konference EVVO 2012 – téma Udržitelná energie

 • 2011

Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy

Aktuální stav Místní Agendy 21 v hlavním městě

Energetický a odpadový management obcí a měst na rok 2012

 • 2010

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR
v evropském kontextu

 • 2009

Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň

 • 2008

Nové možnosti financování projektů a strategických dokumentů ve veřejné správě

 • 2007

Odborný seminář k 1. výzvě Operačního programu Životní prostředí

Zdravá městská část Praha – Dolní Počernice a její postup v MA21

Doba realizace: 9/2009 – 11/2010

Hlavní myšlenky projektu jsou zajímavé pro většinu občanů, a proto se předpokládá jejich zapojení po celou dobu projektového cyklu.

Aktivity projektu vykazují dlouhodobou udržitelnost a potenciál pro nové záměry a vytvářejí dobré podmínky pro postup MČ Praha – Dolní Počernice v MA21 do kategorie C. více

Aktivity projektu:

 • Strategický plán rozvoje městské části
 • Kulatý stůl na téma „Udržitelný rozvoj a pracovní verze strategického plánu“
 • Studie regenerace zeleně
 • Fórum Zdravých měst
 • Výstavy výtvarných a fotografických prací na téma „Stromy“
 • Babí léto v novém Počinu
 • Akce Orangery
 • Akce Za čisté Počernice – mobiliář
 • Akce V Ráji
   

Velká pozornost je v rámci projektu věnována dětem a mládeži. Jedním ze zapojených aktérů je základní škola. V těsné spolupráci MČ a ZŠ bude vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž „Nejkrásnější strom v Dolních Počernicích“, která bude otevřená všem občanům. Děti budou dále zapojeny do nové aktivity „Rok stromů – mapování významných stromů v DP“. Akce jim umožní rozhlédnout se kolem sebe nově otevřenýma očima, které by měly vnímat zelené zázraky kolem nás.

Projekt „Aktivní vstup do Místní agendy 21 – regenerace veřejné zeleně Města Buštěhradu“

Doba realizace 04/2009 – 06/2010

Město Buštěhrad splnilo všechna kritéria kategorie D.

Ve městě Buštěhrad je dlouhodobý a zásadní nedostatek zeleně způsobený nevhodnými zásahy v minulosti. Ve městě chybějí parky, zelené plochy, přírodní i dětská hřiště ap. Stávající zeleň vyžaduje radikální zásahy, ale hlavně je jí velký nedostatek.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity, jejichž cílem je širší uplatnění principů udržitelného rozvoje:
• podrobné mapování potřeb a zájmů, anketa
• kulaté stoly
• akční plán postupu v MA21
• Studie regenerace veřejné zeleně Města Buštěhradu
• výtvarná soutěž – ZŠ, MŠ, ZUŠ
• výstavy tématických projektů „Historie mojí ulice“, „Kudy chci chodit“ a „Jaké bude moje město“
• naučná stezka
• žádost o vyhodnocení činnosti MA 21 a postup do kategorie D

Termín ukončení projektu je v červnu 2010.

Start do MA21 – komunitní běh pro zelené Běchovice

Doba trvání projektu: 04/2009 – 12/2009

Městská část Praha – Běchovice splnila všechna kritéria a postoupila do kategorie D v rámci Místní Agendy 21. více

Cílem projektu je zvýšení kvality veřejné správy, která vede k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. MČ se rozhodla sjednotit téma zdravého prostředí (městská zeleň) a zdravého životního stylu (sportovní soutěž) a využít této koexistence pro koncepci předkládaného projektu i pro zapojení široké veřejnosti v duchu komunitního rozvoje, a to se zvláštním zřetelem na environmentální výchovu dětí a mládeže. V rámci projektu si místní obyvatelé i účastníci závodu budou moci vysadit vlastní stromy.

Podnícení zdejšího sportovního ducha a přínos pro sportovní vyžití všech cílových skupin bude mít úprava i ostatních zelených ploch, z nichž některé budou moci být využívány pro nové sportovní aktivity.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:
• Zpracování akčního plánu pro postup v MA21
• Sběr informací, anketa, vyhodnocení
• Kulatý stůl č. 1 a 2
• Zpracování strategického plánu
• Komunitní běhy pro zelené Běchovice (3 akce)
• Nejkrásnější živý vánoční strom
• Žádost o vyhodnocení činnosti MA21 a postup do kategorie D

Termín ukončení projektu byl na konci roku 2010.

Workshopy k projednání projektových záměrů

Jednou z aktivit projektu byly 3 worksopy, pořádané ve spolupráci s MČ Praha 9 (29.11.2011), městem Bakov nad Jizerou (28.11.2011) a městem Planá nad Lužnicí (30.11.2011), v rámci kterých byly projednány projektové záměry v oblasti odpadového a energetického managementu.

V rámci workshopů byly diskutovány následující projekty:

MČ Praha 9
• Rozšíření možnosti zajištění separovaného sběru v Městské části Praha 9 
• Zateplení základních škol a mateřských škol
• Rekonstrukce domova seniorů včetně zateplení a výměny oken
• Rekonstrukce mateřské školy Pod Krocínkou
• Rekonstrukce brownfieldů v městské části
• Zpřístupnění podzemního systému vybudovaného pod městskou částí

Město Bakov nad Jizerou a okolní spádové obce
• Zateplení Sokolovny v Bakově nad Jizerou, výměna oken, rekonstrukce otopné soustavy
• Revitalizace lesoparku v lokalitě U Stadionu v Bakově nad Jizerou
• Rekonstrukce místních komunikací v Bakově
• Realizace energetických opatření v jižním průčelí zámku v Kosmonosech, repase a výměna oken
• Vybudování kanalizace v obci Horní Staky
• Výstavba sběrného dvora v Kosmonosech

Město Planá nad Lužnicí
• Město Planá nad Lužnicí – rekonstrukce historické fary – vybudování kulturního a komunitního centra
• Město Planá nad Lužnicí – rekonstrukce zelených ploch ve městě a vybudování poloostrova na řece Lužnici
• Město Planá nad Lužnicí – bezpečnostní opatření v centru města – vybudování chodníků, bezpečnostních přechodů, osvětlení apod.
• Obec Opařany – Zateplení MŠ, ZŠ a obecního úřadu
• Obec Opařany – Rekonstrukce místní komunikací včetně chodníků
• Obec Turovec – výměny oken a střešní krytiny na obecním úřadě včetně bytových jednotek
• Obec Chýnov – rekonstrukce zelených ploch v obci
• Obec Chýnov – rekonstrukce hasičské zbrojnice – včetně zateplování

Ke všem výše uvedeným projektům byla příjemcem dotace poskytnuta bezplatná konzultace projektových žádostí, které mohou být podány v rámci připravovaných výzev v tomto eventuelně v následujícím období.

Studijní cesta do Švýcarska

Studijní cesta byla realizována v termínu 2.10. – 7.10.2011. Konala se v Basileji a Curychu a byla složena z exkurzí zaměřených především na energetický a odpadový management, ochranu přírody a životního prostředí. Společnost MCN, o.p.s. získala finanční podporu na realizaci projektu z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce.


Partnerem projektu je švýcarský kanton Basel-Stadt.

Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy

Termín konání:      úterý 7.6.2011, od 8.30 do 15.30 hodin
Místo konání:        Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice

Pořadatelé:          

MCN, o.p.s.
Město Basilej
Městská část Praha – Dolní Počernice

Sborník prezentací z konference

Dne 7.6.2011 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala konference na téma „Environmentálně odpovědný přístup k výkonu veřejné správy“. Konference se účastnili zástupci švýcarského kantonu Basilej, zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, CENIA, představitelé veřejné správy a zástupci neziskového i podnikatelského sektoru. Celkem se konference účastnilo 74 účastníků.


Na základě zpětné vazby, kterou účastníci organizátorům poskytli prostřednictvím evaluačních dotazníků, lze konstatovat, že konference byla velmi dobře zorganizovaná a program byl zajímavý. Mezi nejlépe hodnocené dopolední prezentace patřilo vystoupení pana Jacka Rokickiho, pracovníka odboru rozvoje města a kantonu Basilej, které se týkalo příkladů dobré praxe ze Švýcarska a přístupů k udržitelnému rozvoji. Dalšími velmi kladně přijatými dopoledními prezentacemi byly příklady dobré praxe ze Švýcarska – energetický a odpadový management, které představil pan Richard Grass, ředitel dopravního a stavebního odboru města a kantonu Basilej, a pojednání o projektu Zelený úřad, které účastníkům prezentovala Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice města Benešov.


V rámci odpolední části byly nejzajímavější tyto prezentace: Ing. Radek Moulis, tajemník města Velvary – Příklady dobré praxe – odpadový management v malé obci, Mgr. Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny, EKO-KOM, a.s. – Příklady dobré praxe – veřejná správa jako uvědomělý producent odpadu a Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře – Ekologicky šetrnější úřadování.


Výstupy konference ukazují, že téma environmentálně odpovědného přístupu k výkonu veřejné správy je aktuální problematikou, která veřejné subjekty zajímá. 10% účastníků konference se domnívá, že zavedení a respektování „ekokodexů“ ve veřejné správě by mohlo narazit na finanční problémy. 90% účastníků se ale domnívá, že důsledná osvěta, zaměřená na toto téma, má hluboký význam, a že minimálně stojí za to se pokusit omezit množství produkovaného odpadu či spotřebovaného papíru a jít tak příkladem široké veřejnosti.

Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst
Jacek Rokicki, zástupce kantonu Bailej

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu

ZÁPIS Z CELOSTÁTNÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu

Společnost MCN, o.p.s., islandská společnost Environice a MČ Praha – Dolní Počernice uspořádali celostátní konferenci s účastí islandských expertů.

Termín konání: 11.11.2010, od 8.30 do 15.00 hodin
Místo konání: Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice

Program konference:

Prezentace účastníků
• každý účastník obdržel sborník prezentací z konference (CD + v tištěné formě)
• účastníci obdrželi visačky se jmény pro usnadnění vzájemné komunikace během přestávek
• účastníci obdrželi tlumočnické sety pro simultánní tlumočení čeština – angličtina
• konference se zúčastnilo celkem 114 hostů, z toho 6 z Islandu

Zahájení konference
Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti MCN, o.p.s. (prezentace):
• přivítání účastníků konference
• představení poskytovatele dotace a dotačního titulu (Blokový grant „Fond technické asistence“ FM EHP/Norska), představení projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“
• představení organizátorů konference a přednášejících
• stručné představení společnosti MCN, o.p.s. a jejích nejvýznamnějších projektů:

– představení Programu švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství
– představení projektu „Předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi     municipalitami“ podpořeného v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančního mechanismu EHP/Norska představení Partnerství Norska a ČR a pozvání účastníků ke zhlédnutí putovní výstavy ze studijní cesty, která byla aktuálně instalována v místě konání konference
– představení některých realizovaných projektů podpořených z Revolvingového fondu MŽP zaměřených na MA 21, dále projektů podpořených v rámci Grantového systému HMP, strategické plánování, EVVO a na spolupráci veřejné správy s místními organizacemi a veřejností

Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice:
• přivítání účastníků konference
• představení některých projektů zaměřených na MA 21, které byly v Dolních Počernicích zrealizované

První dopolední blok:

Implementace trvale udržitelného rozvoje a MA21 na Islandu
Stefán Gíslason, ředitel islandské společnosti Environice (
prezentace):
• představení společnosti Environice
• principy systému státní správy na Islandu

– samospráva je dvouúrovňová s vysokou mírou autonomie na místní úrovni, a to včetně finančních prostředků
– strategické dlouhodobé cíle se řeší prostřednictvím Národní asociace místních úřadů, strategie je stanovena do roku 2010, každé 4 roky je revidována

• na vládní úrovni spolupracuje na strategiích Island s dalšími čtyřmi severskými státy
• MA 21 a zapojování veřejnosti

– ze 76 obcí Islandu je cca 30 obcí zapojeno do MA 21; v těchto obcích žije cca 80% obyvatelstva země
– MA 21 je založena na dobrovolnosti, neexistuje jediná „správná“ cesta ani „správné“ hodnocení (hodnocením může být certifikace např. Earth Check), důležitá je organizace různorodých aktivit a následné sdílení zkušeností
– problémem je nízká aktivita obyvatelstva, důležité je EVVO ve vztahu k dětem a mládeži a iniciativy některých obcí (např. Reykjavík udělal velkou kampaň pro MA 21); ne všechny zvolené způsoby propagace MA 21 jsou účinné – např. se neosvědčilo zasílání informací mailem
– MA 21 není jen o životním prostředí, důležité jsou i ostatní pilíře UR, k nejdůležitějším oblastem patří otázky mládeže a seniorů

Zkušenosti s MA21 a environmentálním vzděláváním ve veřejné správě z municipality Borgabyggd – Ekoškola a Zelená vlajka
Ragnar Frank Kristjansson, starosta municipality Borgabyggd, rektor Zemědělské university ve Hvanneyri, Island (
prezentace):
• představení programu Ekoškola

– program se na Islandu uplatňuje 9 let, začaly s ním 2 školy, nyní je zapojeno 190 škol, z nichž 100 již získalo ocenění Zelená vlajka
– důležité je věnovat se bezprostřednímu okolí školy, raději usilovat o reálné drobné změny než mít megalomanské plány (v každé obci lze děti seznamovat s místní flórou a faunou, s jejich životními cykly, řešit znečištění v okolí školy apod.)
– pro děti je důležitý také projevený zájem o program ze strany významných osobností (např. účast ministra školství při předávání Zelené vlajky)

• důležitost zapojování odborníků na oblast ŽP do veřejné správy (ve veřejné správě se Ragnarovi daří efektivně prosazovat řadu opatření ve prospěch ochrany místní přírodní rezervace – mokřadů; během tří měsíců práce se podařilo prosadit rozšíření hranic rezervace)
• R. F. Kristjansson navštívil ČR již podruhé a vyjádřil velký obdiv ke změnám, které nastaly po roce 1989, především v oblasti životního prostředí, tvorby krajiny a přístupu lidí k ochraně ŽP

Certifikace v oblasti životního prostředí
Theódóra Matthiasdóttir, zástupce municipality Stykkisholmur (
prezentace) :
• je řada cest k realizaci záměrů pro UR, řada z nich není definovaná, některé zkušenosti jsou špatné; nezávislá certifikace je osvědčenou cestou
• představení značky Earth Check, příklady hodnocených faktorů, průběh projektu ve Snaefellsnas

– došlo k velkému pokroku např. při nakládání s odpady
– v oblasti některé instituce získaly již ekocertifikáty (např. Modrá vlajka), školy jsou zapojeny do programu Zelená vlajka
– došlo ke zcela zásadní změně v přístupu veřejnosti k certifikaci – od počátečního vnímání iniciativy jako „bláznovství“ k dnešní hrdosti obyvatel na to, že žijí v oblasti, kde toto úsilí existuje

• postupy certifikace
• výhody certifikace
• místní zkušenosti – projekt zahájen v roce 2002 z iniciativy dvou účastníků konference o Earth Check, 5 obcí se zapojilo do pilotního projektu Green Globe, a to ve spolupráci s vládou; certifikát získaly v roce 2008, letos se jej podařilo obnovit, pozitiva program přinesl nejen v kvalitě řízení a přínosů pro ŽP, nezanedbatelný je dopad na image obce, marketing, hospodářský a společenský rozvoj


Úloha agentury CENIA v oblasti poskytování informací o životním prostředí ČR
Eva Branišová, tisková mluvčí CENIA, česká informační agentura životního prostředí (
prezentace):
• krátké seznámení s některými pojmy z oblasti ŽP
• zhodnocení polistopadového vývoje v oblasti ŽP
• důležitost toho, aby informace byly veřejnosti předkládány ve srozumitelné formě
• seznámení s informačním systémem, službami a některými projekty společnosti Cenia

Systémový přístup k MA 21 v ČR
Ing. Arch. Marie Petrová, oddělení dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí ČR (
prezentace):
• představení iniciativy MA 21, kritérií, nastavení a podpora MA 21 v ČR

– existuje sofistikovaný systém sdílení dobré praxe – databáze na internetu
– ve 4 výzvách RF MŽP bylo rozděleno 45 mil. Kč na podporu MA 21, pátá výzva je připravována na jaře 2011

• současné principy hodnocení kategorií MA 21 a příprava expertního posuzování kategorie A
• mezinárodní spolupráce v oblasti UR
• Green Capital Award (cena pro „nejzelenější“ evropské město)

– v letošním roce přihlášeno 40 měst včetně Prahy
– hodnotí se 250 položek
– systém hodnocení umožňuje porovnávat všechna města bez ohledu na jejich velikost, charakter apod.

Přestávka s občerstvením, možnost pro neformální diskuse účastníků

Druhý dopolední blok:

Příklady dobré praxe ze studijních cest do Norska a na Island
Mgr. Emilie Kubíková, členka správní rady MCN, o.p.s., členka organizačního týmu studijních cest (
prezentace):
• prezentovány konkrétní příklady z oblasti udržitelné dopravy a turismu, včetně publicity obcí, kultury, péče o památky, školství, apod.


Příklady dobré praxe ze studijních cest – nově získané poznatky a zkušenosti a jejich využití v praxi
Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod, účastník studijních cest (
prezentace):
• důležitost strategického plánování rozvoje města a posun v jeho vnímání od skepse k pozitivnímu přijetí
• pozitivní dopady komunitního projednávání záměrů města
• představení konkrétních projektů inspirovaných studijními cestami do Norska a na Island (širší zapojování místních aktivních obyvatel do dění města, projekt výzdoby podchodu malbami dětí, projekt přívětivý Český Brod podpořený z RF MŽP apod.)

Příklady dobré praxe ze studijní cesty do České republiky
Stefán Gíslason, ředitel islandské společnosti Environice (
prezentace):
• S. Gíslason velmi ocenil programovou náplň i organizaci studijní cesty
• seznámil účastníky konference s celým programem pobytu v ČR
• nejdůležitější dojmy a zkušenosti aplikovatelné na Islandu

– odpadové hospodářství v Benátkách nad Jizerou
– řízení úřadu v Benátkách nad Jizerou, využití zámku jako sídla MěÚ, záchrana zámeckého parku
– snížení průmyslových exhalací v Benátkách nad Jizerou
– péče o památky v Benátkách nad Jizerou, Kutné Hoře, Žďáru, hrdost místních obyvatel na památky, vynikající znalosti a nadšení průvodce v chrámu sv. Barbory
– péče o orly u rybníku Břehyně
– pasivní domy v obci Koberovy, jejich prezentace a využití
– zpřístupnění přírodních památek turistům a jejich ochrana před negativními vlivy turistiky (Český ráj – geopark UNESCO, Krkonošský národní park)
– jednoduché, všem srozumitelné a efektivní značení turistických cest a hranic chráněných území
– vysoká fundovanost, znalost místních reálií a zároveň entuziasmus správců Dvorského lesa (Rýchory)
– zkušenosti a množství odvedené práce společnosti přátel přírody Čmelák z Liberce, jejich schopnost využívat různé dotace (zde má Island značné rezervy)

Oběd, možnost pro neformální diskuse účastníků a prohlídku výstavy ze studijní cesty do Norska

Odpolední blok:

Environmentální vzdělávání v ekoškolce Skýjaborg, projekt Ekoškola
Thordis Thorisdottir, zástupkyně ekoškolky Skýjaborg v municipalitě Hvalfjarðarsveit (
prezentace):
• v červnu 2009 získala MŠ jako stá v pořadí na Islandu Zelenou vlajku, za 2 roky budou certifikát obhajovat
• uplatňování principu „škola hrou“
• snaha pracovat s dětmi co nejvíce venku (víc prostoru, možnost využít jiné pracovní postupy než v místnosti, využití a sledování přírody ve všech obdobích a za jakéhokoli počasí, osobní kontakt s přírodou i se zvířaty (děti pomáhají na farmě)
• spolupráce s rodiči
• využití fantazie dětí k vytváření vztahu s místem bydliště a okolní přírodou (oblíbené místo dětí Álfasteinn je nazýváno místem, kde žijí elfové, děti se k místu chovají s respektem, cílem je, aby děti lépe“četly“ přírodu a snažily se ji chránit)
• snaha učit děti hledat nové postupy, hra s předměty, které neposkytují předvídatelná řešení
• úsilí o to, aby děti měly zkušenost s různým typem prostředí – moře, les, farma
• snaha, aby se do aktivit zapojili všichni – „proces je důležitější než výsledek“

Vzdělávací programy: Spojení přírodních věd s národním parkem Snaefellsjökull
Erla Björk Örnólfsdóttir, ředitelka centra mořského výzkumu Vör at Breiðajörður (
prezentace):
• představení národního parku Snaefellsjökull a práce v terénu
• snaha seznámit veřejnost s krásami přírody různými formami včetně her, účastníci jsou seznamováni např. s fyzikou a biologií oceánu, studují sesbíraný biologický materiál a jeho vývoj v čase
• snaha podpořit hrdost obyvatel na jedinečnost místa
• výhodou je velká variabilita terénu (od malých nadmořských výšek až po vysoká pohoří),
• snahou je, aby děti spolupracovaly s ochránci přírody
• podporuje se i kreativita a fantazie dětí, děti jsou zvány k tomu, aby se nechaly přírodou inspirovat
• děti si nepamatují jen získané poznatky, ale také, jak se cítily, jak si jednotlivé aktivity „užily“ a toto je potřeba při přípravě akcí mít na zřeteli, důležité je využívat různé „návnady“, které podnítí zájem dětí

Interpretace přírody jako nástroj pro environmentální vzdělávání
Arnheiður Hjörleifsdóttir, společnost Environice (
prezentace):
• A. Hjörleifsdóttir poděkovala za pohostinnost a inspirativní zkušenosti a vyjádřila okouzlení z krás ČR
• vysvětlení pojmu „interpretace přírody“ jako neformálního vzdělávání, které má „lidsky“ vysvětlit např. závěry vědeckých bádání a snižovat prohlubující se propast mezi současným člověkem a přírodou
• integrace vědy, vzdělávání a přírody na Islandu
• praktické příklady, jak interpretaci používat, seznámení s formami interpretace (nové prožitky – poznání krás, chutí přírodnin, mystiky míst a jejich dějinných souvislostí, vyprávění slavných rodáků o jejich vzpomínkách na místo narození, vzdělávání pedagogů apod.)
• výklad přírody se na Islandu týká ve značné míře právě národních parků
• nyní jsou na Islandu připravovány nové školní osnovy; EVVO je jejich velmi důležitou oblastí


Nástroje politiky životního prostředí v České republice
Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (
prezentace):
• Ekoznačky v ČR, jejich úrovně (mezinárodní, národní, produktové) – existuje 62 kategorií, značky užívá 95 společností pro 216 výrobků
• na úřadech mělo v roce 2008 ekologické označení 59% prováděných nákupů (kancelářská elektrotechnika, nábytek apod.)
• nová povinnost správních úřadů zohledňovat při výběrových řízeních ekologické parametry
• pilíře EVVO v ČR, včetně povinnosti zařadit EVVO do školních vzdělávacích programů
• lokalizace, dostupnost a charakteristika center EVVO
• prezentace německých venkovních (lesních) školek, podpora tohoto záměru v ČR (vydána informační publikace, semináře pro architekty školních zahrad apod.)

Ekoškola a další mezinárodní programy pro školy – proč je podporovat?
Mgr. Petr Daniš, ředitel občanského sdružení Tereza (
prezentace):
• ekoškola – certifikace „ušitá na míru“ školám
• velký boom v posledních 10 letech, iniciativa začala v Evropě, nyní zapojeno 47 zemí
• postupy certifikace, její přínosy finanční i nefinanční povahy (dopady morální, vztah dětí k místu bydliště, komunitě)
• příklady z praxe – kvantifikace úspor
• podpora školám ze strany sdružení Tereza
• představení dalších programů: program GLOBE, Program Les ve škole – škola v lese


Ukončení konference:


Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti MCN, o.p.s.:
• poděkování poskytovateli dotace; Ministerstvu financí ČR, Centru pro zahraniční pomoc, organizátorům, přednášejícím, hostům z Islandu i všem účastníkům konference
• pozvání na konferenci „EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast“
 

Konference byla součástí projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“, který získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančního mechanismu EHP/Norska.

Studijní cesta islandské delegace do České republiky 7. – 12.11.2010

Šestičlenná islandská delegace navštívila v rámci projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“ ve dnech 7. ař 12. listopadu 2010 Českou republiku.

Pro islandskou delegaci byl připraven pestrý studijní program, zahrnující slavnostní večeři na uvítanou, 3 celodenní exkurze s přespáním v Koberovech a ve Vrchlabí, celodenní konferenci a návštěvu ekoškoly a mateřských školek. Program byl pro islandské hosty „šitý na míru“.

dole zleva: Theódóra Matthiasdóttir, Lenka Uhrová, Thordis Thorisdottir, Arnheiður Hjörleifsdóttir, Eggert, nahoře zleva: Jindřich Kvapil, starosta Obce Koberovy, Erla Björk Örnólfsdóttir, Ragnar Frank Kristjansson, Stefán Gíslason

Program studijní cesty


8.11.2010

exkurze do Benátek nad Jizerou

zajištění programu: Jaroslav Král, starosta města, a jeho kolegové

·       prezentace města, prohlídka zámku a okolí

·       exkurze na skládku odpadů

oběd v Doksech

exkurze do vesnické památkové zóny Žďár

zajištění programu: Mgr. Bronislava Tvrzníková, tajemnice MěÚ Mimoň

·       vyhlídka na Máchovo jezero, problém čistoty vody v jezeře

·       Břehyňský rybník – přírodní rezervace

·       Zahrádky – Novozámecký rybník – rezervace, technické památky v obci

večeře v Jestřebí – stylová restaurace Dřevěnka

odjezd do Koberov, ubytování v penzionu Hamštejn


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • péče o staré domy ve vesnické památkové rezervaci Žďár a nápad ochraňovat celou lokalitu, nejen jeden dům
 • používání původních způsobů oprav domů ve vesnické památkové rezervaci Žďár
 • skládka odpadů v Benátkách nad Jizerou – velmi uklizené místo, degradace znečišťujících látek, přeměnit odpad ve zdroj
 • Hradčany – ochrana bývalého vojenského území, ve kterém se nachází speciální druhová skladba rostlin a živočichů
 • práce úřadu a projekty v městě Benátky nad Jizerou – tak velké úsilí pro město, které čítá jen cca 7000 obyvatel, péče o zeleň
 • přírodní rezervace Břehyňský rybník

Co se vám nejvíce líbilo?

 • staré domy ve vesnické památkové rezervaci Žďár
 • kolik věcí se stalo za tak krátkou dobu od pádu socialismu v Benátkách nad Jizerou, péče o zelené plochy
 • vize jaroslava Krále, starosty Benátek nad Jizerou
 • příroda a krajina – jakým způsobem se pracuje dohromady s přírodou a historií (např. bývalé vojenské území)
 • kolik práce se udělalo v České republice za posledních 18 let – rezervace Zahrádky a Břehyňský rybník

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Island by měl více myslet na jeho staré stavby a budovy.
 • Zaujalo mě řešení kvality vody v Máchově jezeře (AgCl2) a jak se vypořádávají s  růstem řas – navrhuji redukovat vliv hnojiv v prostředí anebo používat různé druhy rostlin, které by odebíraly ze systému živiny.

9.11.2010

exkurze do Koberov

zajištění programu: Jindřich Kvapil, starosta

·       exkurze pasivní domy, odborný výklad

·       exkurze do Besedic, průvodce: Ing. Jan Mocek, vedoucí Správy CHKO Český Ráj, odborný výklad o ochraně přírody

exkurze do Liberce, Čmelák – Společnost přátel přírody

zajištění programu: RNDr. Lenka Najmanová, Čmelák – Společnost přátel přírody

·        prezentace činnosti – EVVO

·        exkurze do Nového pralesa

oběd chata Pláně, prezentace činnosti Čmeláka

exkurze do Nového pralesa

odjezd do Vrchlabí, ubytování v hotelu Labuť, večeře


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • ochrana CHKO Český ráj bez přílišné infrastruktury
 • Čmelák – pro přírodu a pro lidi – cíle vedoucí k biodiverzitě! Profesionální průvodci v lese, dobrovolnictví pro firmy, ochrana přírody, změna ve  skladbě lesa.
 • pasivní domy v Koberovech – ušetření 90% energie je úžasné, je to velmi dobře naplánované, zrealizované a prezentované profesionálním a pozitivním způsobem
 • CHKO Český ráj – nejlepší zážitek – úžasná oblast, speciálně skalní město a  bludiště

Co se vám nejvíce líbilo?

 • CHKO Česká ráj – skalní město jako v pohádce, ochrana přírody
 • Čmelák – les a to, že kupují lesní pozemky a pak o ně pečují
 • exkurze do přírody a přednáška o pasivních domech a environmentálním vzděláváním
 • tento den byl fantastický od začátku do konce
 • Národní geopark – oblast, která v sobě skrývá množství geologických fenoménů
 • skalní labyrint v Českém ráji – jedinečná zkušenost

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Oblasti, které jsme dnes navštívili, jsou mnohem lépe řízené, než na Islandu, můžeme se mnoho naučit z toho, co jsme viděli.
 • Líbilo se mi jednoduché plánování v přírodním prostředí v Českém ráji.
 • Šetření energie v každodenním životě jako například v pasivních domech – Island moc na takovéto věci nemyslí, protože nevyrábí energii spalováním uhlí ani dřeva.
 • Na Islandu by bylo určitě pozitivní změnou mít více aktivní neziskové společnosti a dobrovolnickou činnost.
 • Z dnešních příkladů dobré praxe bychom nic neudělali lépe.

10.11.2010

exkurze na Rýchory

zajištění programu: pracovníci Správy KRNAP, ing. Václav Němec

·        terénní exkurze do Dvorského lesa (jeden z velmi mála krkonošských pralesů)

·        Krkonošské muzeum Vrchlabí

·        klášter – prohlídka expozice Kámen a život s ředitelkou muzea Olgou Hájkovou a s prezentací plánů s expozicí do budoucna

oběd s ředitelem Správy KRNAP Ing. Janem Hřebačkou

exkurze do Kutné Hory

zajištění programu: Ing. Vladimír Kocián, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kutná Hora

·        prohlídka sv. Barbory

·        přijetí na radnici, prezentace města

odjezd do Prahy


Jaké příklady dobré praxe vás dnes zaujaly?

 • odpadové hospodářství v Kutné Hoře je na dobré cestě, líbí se mi nápad podzemních kontejnerů
 • zpřístupnění NP Krkonoše pro handicapované občany
 • dobrý management NP Krkonoše
 • zonace NP Krkonoše a řízení chráněných území (omezený počet turistů)
 • výborný průvodce v Kutné Hoře – samotného ho téma velmi zajímalo, a proto byla exkurze velmi zajímavá

Co se vám nejvíce líbilo?

 • les v zóně 1 v NP Krkonoše – prales
 • centrum Kutné Hory – krásné město s bohatou historií
 • NK Krkonoše – pohled na Sněžku, diskuse s ředitelen parku Janem Hřebačkou, terénní procházka se zkušenými lesníky, kteří delegaci zprostředkovali nejen základní údaje o území, ale i odborné informace a znalosti

Máte některé oblasti lépe zvládnuté na Islandu? Jak řešíte podobné problémy?

 • Zonace chráněných území – především národního parku. Měl by ale být vstup do národního parku zpoplatněn?
 • Na Islandu je pro podporu recyklace zaveden systém plastových a skleněných vratných lahví (poplatek za vrácení). Toto také motivuje některé lidi k  vybírání lahví ze smíšeného odpadu. 

Která 3 navštívená místa vás nejvíce inspirovala?

1.1 Exkurze do CHKO Český ráj – krásná procházka v úžasné přírodě (relaxace a inspirace). Bylo zajímavé pozvat, jak se v oblasti pečuje o přírodu, jak jednoduše a funkčně jsou označené turistické cesty.

1.2 Návštěva NP Krkonoše byla také inspirativní, především diskuse s lesníky. Návštěva muzea a informačního centra byla také zajímavá.

1.3 Konference, návštěva eko-školek a návštěva centra Prahy.

2.1 Český ráj – krásná příroda.

2.2 Krkonoše – velmi dobré vedení parku, neznečištěná příroda.

2.3 Žďár – ochrana a péče o vesnické stavby.

      Nápady na implementaci příkladů dobré praxe na Islandu:

 • Soukromý provoz skládky odpadů jako v Benátkách nad Jizerou.
 • Ochrana vesnic jako ve Žďáru.
 • MCN, o.p.s. ukázala, jak se takovéto studijní cesty a konference organizují, z  toho jsem se mnoho naučil.

3.1 Benátky nad Jizerou, setkání se starostou Jaroslavem Králem, návštěva jeho kanceláře (na zámku) a prezentace jeho vize a projektů, které zde již byly realizovány, byly velmi inspirativní. Jsem členem místního zastupitelstva na Islandu a vždy si na Jaroslava vzpomenu, až budu bojovat za svoji vizi ke zlepšení našeho města Snæfellsbær.

3.2 Žďár – ráda bych měla na Islandu podobnou oblast, ale vzhledem ke krátké historii výstavby kvalitních domů nic podobného nemáme.

3.3 Koberovy byly velmi dobrou zkušeností a opravdu se mi moc líbily. Skalní labyrint byl úžasný, líbil se mi jednoduchý a efektivní způsob značení turistických cest.

4.1 Český ráj – úžasné okolí a ochrana přírody.

4.2 Krkonoše – stromy a příroda.

4.3 Pohostinnost a štědrost Čechů, je to krásná země.

5.1 CHKO Český ráj a Koberovy – dobrý management, krásná příroda, dobré značení turistických cest, výjimečný zážitek.

5.2 Vesnická památková rezervace Žďár – ochrana celé oblasti, používání starých způsobů stavby domů.

5.3 Benátky nad Jizerou – jak rychle se věci zlepšily, vize, která je v souladu s ochranou životního prostředí, mnoho zelených ploch je k dispozici pro místní občany.

6.1 Čmelák – Přátelé přírody – existují jen 16 let a za tu dobu stihli vybudovat systém, jakým obyvatelům Liberce umožňují prožít krásu přírody; skupují lesy a pak je ochraňují a dělají z nich nové pralesy.

6.2 Národní geopark – celá řada zajímavých geologických fenoménů, zajímavý způsob ochrany přírody a krajiny

6.3 Pasivní domy v Koberovech – je to způsob jak udělat nízkoenergetické domy populárnější.

Putovní výstava výstupů projektu

Účelem putovní výstavy je předat nové zkušenosti, které jsou výstupem projektu, a přiblížit veřejnosti jeho průběh a aktivity.

Putovní výstava se konala:

 • od 2.9. do 16.9.2010 v budově Městského úřadu Benátky nad Jizerou v 1. patře zámku
 • od 17.9. do 23.9.2010 v přízemí Úřadu MČ Praha – Dolní Počernice
 • ve dnech 25.9. a 26.9.2010 v kulturním domě v Kolči
 • od 28.9. do 8.10. 2010 v Městském kulturním a informačním centru v Českém Brodě
 • ve dnech 9.10. a 10.10.2010 v Městci Královém
 • od 11.10. do 10.11. 2010 opět v Městském kulturním a informačním centru v Českém Brodě
 • dne 11.11.2010 v Dolních Počernicích v rámci konference Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu
 • od 17.11.2010 do 8.12.2010 ve Velkých Popovicích
 • dne 9.12.2010 na Magistrátě hl. m. Prahy v rámci konference EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast
 • od 10.12.2010 v Hradci Královém

Putovní výstava byla slavnostně zahájena dne 2.9.2010 v Benátkách nad Jizerou.

Nestihli jste výstavu navštívit? Zde si ji můžete prohlédnout v elektronické podobě:

Slavnostní zahájení putovní výstavy výstupů projektu

Dne 2.9.2010 se na zámku v Benátkách nad Jizerou, pod záštitou starosty Jaroslava Krále a místostarosty RNDr. Pavla Štiftera, konalo slavnostní zahájení putovní výstavy výstupů projektu „Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami“. Na setkání, které bylo zároveň setkáním k vyhodnocení celého projektu, se sešlo 14 členů studijní cesty do Norska.

Nejcennějším přínosem projektu je předání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí v obou partnerských zemích, a vzniklé přátelství mezi představiteli veřejné správy, kteří se projektu účastnili.

Zleva: Ing. Šárka Krosová, Mgr. Šárka Drobná, RNDr. Pavel Štifter, Jaroslav Král, Ing. Radek Moulis, Ing. Ondřej Martan
Zleva: Ing. Šárka Krosová, Bc. Jakub Nekolný, Milan Pavlík, Mgr. Vladimíra Jilečková

Studijní cesta představitelů českých municipalit do Norska

Projekt: Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami

Termín: 13.5. až 22.5.2010

Místo konání: Norsko, Møre og Romsdal

Projekt získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska.

více…

Ochrana životního prostředí se zapojením veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a péče o veřejnou zeleň

Dne 22.10.2009 se ve Společenském a kulturním centru v Praze – Dolních Počernicích konala odborná konference

Konference byla součástí projektu „Partnerství Norska a ČR – předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi municipalitami“, který získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančních mechanismů EHP/Norska.

Na konferenci se dostavilo 80 účastníků, mezi nimiž byli například starostové a místostarostové obcí, tajemníci, zástupci odborů životního prostředí či koordinátoři MA21.

Program:  

 • Konferenci zahájila Mgr. Vladimíra Jilečková, předsedkyně správní rady MCN, o.p.s. prezentací společnosti 
 • Úvodní slovo pronesl Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice
 • Svůj příspěvek pronesl Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v České republice, kterého doprovodila Mgr. Helena Benýšková, referentka pro Granty EHP/Norska z Norského velvyslanectví v České republice
 • Možnosti čerpání dotací z OPŽP představila Ing. Tereza Maříková ze Státního fondu životního prostředí ČR
 • Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2008 prezentovala Lenka Olivová, vedoucí Oddělení zpracování a publikování dat z Cenia, české informační agentury životního prostředí
 • Komunitární program Life + a Revolvingový fond MŽP ČR představil Mgr. Michal Petrus, vedoucí oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí ČR
 • O síťové spolupráci obcí a regionů v ČR referovala Mgr. Jitka Boušková z Kanceláře Národní sítě Zdravých měst ČR 
 • Zkušenosti ze sítě norských Zdravých měst předal Richard Brattli, bývalý koordinátor sítě Zdravích měst v Norsku, předseda poradního výboru Světové zdravotnické organizace
 • O implementaci Finančního mechanismu EHP/Norska 2004-2009 informovala Mgr. Šárka Kovačková, programová manažerka, Ministerstvo financí ČR
 • Program švýcarsko-české spolupráce představila Ing. Radana Zámečníková, zástupce Ministerstva financí ČR
 • Příklady dobré praxe MA21 v regionu Fredrikstad a Kristiansand uvedla Nurket Klem, konzultant norské společnosti KS
 • O odpadovém hospodářství v regionu Romsdal hovořil Kjell Lode, starosta Fræna Kommune
 • O tom, jak zpřístupnit oblasti zeleně veřejnosti v souvislosti s norským právem na přístup do přírody, referovala Linn Eidem Myrstad, urbanistka Fræna Kommune
 • Příklady environmentálního vzdělávání na norských školách přednesli pedagogové Asbjørn Eriksen a Emil Aas, pedagogové z nižší střední školy ve Fræna Kommune
 • Otevřená diskuse – otázky směřované na norské experty se týkaly především odpadového hospodářství