Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu

ZÁPIS Z CELOSTÁTNÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Praktická aplikace environmentálního vzdělávání veřejné správy ČR v evropském kontextu

Společnost MCN, o.p.s., islandská společnost Environice a MČ Praha – Dolní Počernice uspořádali celostátní konferenci s účastí islandských expertů.

Termín konání: 11.11.2010, od 8.30 do 15.00 hodin
Místo konání: Společenské a kulturní centrum, Národních Hrdinů 3, Praha 9 – Dolní Počernice

Program konference:

Prezentace účastníků
• každý účastník obdržel sborník prezentací z konference (CD + v tištěné formě)
• účastníci obdrželi visačky se jmény pro usnadnění vzájemné komunikace během přestávek
• účastníci obdrželi tlumočnické sety pro simultánní tlumočení čeština – angličtina
• konference se zúčastnilo celkem 114 hostů, z toho 6 z Islandu

Zahájení konference
Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti MCN, o.p.s. (prezentace):
• přivítání účastníků konference
• představení poskytovatele dotace a dotačního titulu (Blokový grant „Fond technické asistence“ FM EHP/Norska), představení projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“
• představení organizátorů konference a přednášejících
• stručné představení společnosti MCN, o.p.s. a jejích nejvýznamnějších projektů:

– představení Programu švýcarsko-české spolupráce, Fond partnerství
– představení projektu „Předávání zkušeností v oblasti péče o životní prostředí mezi     municipalitami“ podpořeného v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančního mechanismu EHP/Norska představení Partnerství Norska a ČR a pozvání účastníků ke zhlédnutí putovní výstavy ze studijní cesty, která byla aktuálně instalována v místě konání konference
– představení některých realizovaných projektů podpořených z Revolvingového fondu MŽP zaměřených na MA 21, dále projektů podpořených v rámci Grantového systému HMP, strategické plánování, EVVO a na spolupráci veřejné správy s místními organizacemi a veřejností

Zbyněk Richter, starosta Městské části Praha – Dolní Počernice:
• přivítání účastníků konference
• představení některých projektů zaměřených na MA 21, které byly v Dolních Počernicích zrealizované

První dopolední blok:

Implementace trvale udržitelného rozvoje a MA21 na Islandu
Stefán Gíslason, ředitel islandské společnosti Environice (
prezentace):
• představení společnosti Environice
• principy systému státní správy na Islandu

– samospráva je dvouúrovňová s vysokou mírou autonomie na místní úrovni, a to včetně finančních prostředků
– strategické dlouhodobé cíle se řeší prostřednictvím Národní asociace místních úřadů, strategie je stanovena do roku 2010, každé 4 roky je revidována

• na vládní úrovni spolupracuje na strategiích Island s dalšími čtyřmi severskými státy
• MA 21 a zapojování veřejnosti

– ze 76 obcí Islandu je cca 30 obcí zapojeno do MA 21; v těchto obcích žije cca 80% obyvatelstva země
– MA 21 je založena na dobrovolnosti, neexistuje jediná „správná“ cesta ani „správné“ hodnocení (hodnocením může být certifikace např. Earth Check), důležitá je organizace různorodých aktivit a následné sdílení zkušeností
– problémem je nízká aktivita obyvatelstva, důležité je EVVO ve vztahu k dětem a mládeži a iniciativy některých obcí (např. Reykjavík udělal velkou kampaň pro MA 21); ne všechny zvolené způsoby propagace MA 21 jsou účinné – např. se neosvědčilo zasílání informací mailem
– MA 21 není jen o životním prostředí, důležité jsou i ostatní pilíře UR, k nejdůležitějším oblastem patří otázky mládeže a seniorů

Zkušenosti s MA21 a environmentálním vzděláváním ve veřejné správě z municipality Borgabyggd – Ekoškola a Zelená vlajka
Ragnar Frank Kristjansson, starosta municipality Borgabyggd, rektor Zemědělské university ve Hvanneyri, Island (
prezentace):
• představení programu Ekoškola

– program se na Islandu uplatňuje 9 let, začaly s ním 2 školy, nyní je zapojeno 190 škol, z nichž 100 již získalo ocenění Zelená vlajka
– důležité je věnovat se bezprostřednímu okolí školy, raději usilovat o reálné drobné změny než mít megalomanské plány (v každé obci lze děti seznamovat s místní flórou a faunou, s jejich životními cykly, řešit znečištění v okolí školy apod.)
– pro děti je důležitý také projevený zájem o program ze strany významných osobností (např. účast ministra školství při předávání Zelené vlajky)

• důležitost zapojování odborníků na oblast ŽP do veřejné správy (ve veřejné správě se Ragnarovi daří efektivně prosazovat řadu opatření ve prospěch ochrany místní přírodní rezervace – mokřadů; během tří měsíců práce se podařilo prosadit rozšíření hranic rezervace)
• R. F. Kristjansson navštívil ČR již podruhé a vyjádřil velký obdiv ke změnám, které nastaly po roce 1989, především v oblasti životního prostředí, tvorby krajiny a přístupu lidí k ochraně ŽP

Certifikace v oblasti životního prostředí
Theódóra Matthiasdóttir, zástupce municipality Stykkisholmur (
prezentace) :
• je řada cest k realizaci záměrů pro UR, řada z nich není definovaná, některé zkušenosti jsou špatné; nezávislá certifikace je osvědčenou cestou
• představení značky Earth Check, příklady hodnocených faktorů, průběh projektu ve Snaefellsnas

– došlo k velkému pokroku např. při nakládání s odpady
– v oblasti některé instituce získaly již ekocertifikáty (např. Modrá vlajka), školy jsou zapojeny do programu Zelená vlajka
– došlo ke zcela zásadní změně v přístupu veřejnosti k certifikaci – od počátečního vnímání iniciativy jako „bláznovství“ k dnešní hrdosti obyvatel na to, že žijí v oblasti, kde toto úsilí existuje

• postupy certifikace
• výhody certifikace
• místní zkušenosti – projekt zahájen v roce 2002 z iniciativy dvou účastníků konference o Earth Check, 5 obcí se zapojilo do pilotního projektu Green Globe, a to ve spolupráci s vládou; certifikát získaly v roce 2008, letos se jej podařilo obnovit, pozitiva program přinesl nejen v kvalitě řízení a přínosů pro ŽP, nezanedbatelný je dopad na image obce, marketing, hospodářský a společenský rozvoj


Úloha agentury CENIA v oblasti poskytování informací o životním prostředí ČR
Eva Branišová, tisková mluvčí CENIA, česká informační agentura životního prostředí (
prezentace):
• krátké seznámení s některými pojmy z oblasti ŽP
• zhodnocení polistopadového vývoje v oblasti ŽP
• důležitost toho, aby informace byly veřejnosti předkládány ve srozumitelné formě
• seznámení s informačním systémem, službami a některými projekty společnosti Cenia

Systémový přístup k MA 21 v ČR
Ing. Arch. Marie Petrová, oddělení dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí ČR (
prezentace):
• představení iniciativy MA 21, kritérií, nastavení a podpora MA 21 v ČR

– existuje sofistikovaný systém sdílení dobré praxe – databáze na internetu
– ve 4 výzvách RF MŽP bylo rozděleno 45 mil. Kč na podporu MA 21, pátá výzva je připravována na jaře 2011

• současné principy hodnocení kategorií MA 21 a příprava expertního posuzování kategorie A
• mezinárodní spolupráce v oblasti UR
• Green Capital Award (cena pro „nejzelenější“ evropské město)

– v letošním roce přihlášeno 40 měst včetně Prahy
– hodnotí se 250 položek
– systém hodnocení umožňuje porovnávat všechna města bez ohledu na jejich velikost, charakter apod.

Přestávka s občerstvením, možnost pro neformální diskuse účastníků

Druhý dopolední blok:

Příklady dobré praxe ze studijních cest do Norska a na Island
Mgr. Emilie Kubíková, členka správní rady MCN, o.p.s., členka organizačního týmu studijních cest (
prezentace):
• prezentovány konkrétní příklady z oblasti udržitelné dopravy a turismu, včetně publicity obcí, kultury, péče o památky, školství, apod.


Příklady dobré praxe ze studijních cest – nově získané poznatky a zkušenosti a jejich využití v praxi
Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod, účastník studijních cest (
prezentace):
• důležitost strategického plánování rozvoje města a posun v jeho vnímání od skepse k pozitivnímu přijetí
• pozitivní dopady komunitního projednávání záměrů města
• představení konkrétních projektů inspirovaných studijními cestami do Norska a na Island (širší zapojování místních aktivních obyvatel do dění města, projekt výzdoby podchodu malbami dětí, projekt přívětivý Český Brod podpořený z RF MŽP apod.)

Příklady dobré praxe ze studijní cesty do České republiky
Stefán Gíslason, ředitel islandské společnosti Environice (
prezentace):
• S. Gíslason velmi ocenil programovou náplň i organizaci studijní cesty
• seznámil účastníky konference s celým programem pobytu v ČR
• nejdůležitější dojmy a zkušenosti aplikovatelné na Islandu

– odpadové hospodářství v Benátkách nad Jizerou
– řízení úřadu v Benátkách nad Jizerou, využití zámku jako sídla MěÚ, záchrana zámeckého parku
– snížení průmyslových exhalací v Benátkách nad Jizerou
– péče o památky v Benátkách nad Jizerou, Kutné Hoře, Žďáru, hrdost místních obyvatel na památky, vynikající znalosti a nadšení průvodce v chrámu sv. Barbory
– péče o orly u rybníku Břehyně
– pasivní domy v obci Koberovy, jejich prezentace a využití
– zpřístupnění přírodních památek turistům a jejich ochrana před negativními vlivy turistiky (Český ráj – geopark UNESCO, Krkonošský národní park)
– jednoduché, všem srozumitelné a efektivní značení turistických cest a hranic chráněných území
– vysoká fundovanost, znalost místních reálií a zároveň entuziasmus správců Dvorského lesa (Rýchory)
– zkušenosti a množství odvedené práce společnosti přátel přírody Čmelák z Liberce, jejich schopnost využívat různé dotace (zde má Island značné rezervy)

Oběd, možnost pro neformální diskuse účastníků a prohlídku výstavy ze studijní cesty do Norska

Odpolední blok:

Environmentální vzdělávání v ekoškolce Skýjaborg, projekt Ekoškola
Thordis Thorisdottir, zástupkyně ekoškolky Skýjaborg v municipalitě Hvalfjarðarsveit (
prezentace):
• v červnu 2009 získala MŠ jako stá v pořadí na Islandu Zelenou vlajku, za 2 roky budou certifikát obhajovat
• uplatňování principu „škola hrou“
• snaha pracovat s dětmi co nejvíce venku (víc prostoru, možnost využít jiné pracovní postupy než v místnosti, využití a sledování přírody ve všech obdobích a za jakéhokoli počasí, osobní kontakt s přírodou i se zvířaty (děti pomáhají na farmě)
• spolupráce s rodiči
• využití fantazie dětí k vytváření vztahu s místem bydliště a okolní přírodou (oblíbené místo dětí Álfasteinn je nazýváno místem, kde žijí elfové, děti se k místu chovají s respektem, cílem je, aby děti lépe“četly“ přírodu a snažily se ji chránit)
• snaha učit děti hledat nové postupy, hra s předměty, které neposkytují předvídatelná řešení
• úsilí o to, aby děti měly zkušenost s různým typem prostředí – moře, les, farma
• snaha, aby se do aktivit zapojili všichni – „proces je důležitější než výsledek“

Vzdělávací programy: Spojení přírodních věd s národním parkem Snaefellsjökull
Erla Björk Örnólfsdóttir, ředitelka centra mořského výzkumu Vör at Breiðajörður (
prezentace):
• představení národního parku Snaefellsjökull a práce v terénu
• snaha seznámit veřejnost s krásami přírody různými formami včetně her, účastníci jsou seznamováni např. s fyzikou a biologií oceánu, studují sesbíraný biologický materiál a jeho vývoj v čase
• snaha podpořit hrdost obyvatel na jedinečnost místa
• výhodou je velká variabilita terénu (od malých nadmořských výšek až po vysoká pohoří),
• snahou je, aby děti spolupracovaly s ochránci přírody
• podporuje se i kreativita a fantazie dětí, děti jsou zvány k tomu, aby se nechaly přírodou inspirovat
• děti si nepamatují jen získané poznatky, ale také, jak se cítily, jak si jednotlivé aktivity „užily“ a toto je potřeba při přípravě akcí mít na zřeteli, důležité je využívat různé „návnady“, které podnítí zájem dětí

Interpretace přírody jako nástroj pro environmentální vzdělávání
Arnheiður Hjörleifsdóttir, společnost Environice (
prezentace):
• A. Hjörleifsdóttir poděkovala za pohostinnost a inspirativní zkušenosti a vyjádřila okouzlení z krás ČR
• vysvětlení pojmu „interpretace přírody“ jako neformálního vzdělávání, které má „lidsky“ vysvětlit např. závěry vědeckých bádání a snižovat prohlubující se propast mezi současným člověkem a přírodou
• integrace vědy, vzdělávání a přírody na Islandu
• praktické příklady, jak interpretaci používat, seznámení s formami interpretace (nové prožitky – poznání krás, chutí přírodnin, mystiky míst a jejich dějinných souvislostí, vyprávění slavných rodáků o jejich vzpomínkách na místo narození, vzdělávání pedagogů apod.)
• výklad přírody se na Islandu týká ve značné míře právě národních parků
• nyní jsou na Islandu připravovány nové školní osnovy; EVVO je jejich velmi důležitou oblastí


Nástroje politiky životního prostředí v České republice
Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel odboru dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí ČR (
prezentace):
• Ekoznačky v ČR, jejich úrovně (mezinárodní, národní, produktové) – existuje 62 kategorií, značky užívá 95 společností pro 216 výrobků
• na úřadech mělo v roce 2008 ekologické označení 59% prováděných nákupů (kancelářská elektrotechnika, nábytek apod.)
• nová povinnost správních úřadů zohledňovat při výběrových řízeních ekologické parametry
• pilíře EVVO v ČR, včetně povinnosti zařadit EVVO do školních vzdělávacích programů
• lokalizace, dostupnost a charakteristika center EVVO
• prezentace německých venkovních (lesních) školek, podpora tohoto záměru v ČR (vydána informační publikace, semináře pro architekty školních zahrad apod.)

Ekoškola a další mezinárodní programy pro školy – proč je podporovat?
Mgr. Petr Daniš, ředitel občanského sdružení Tereza (
prezentace):
• ekoškola – certifikace „ušitá na míru“ školám
• velký boom v posledních 10 letech, iniciativa začala v Evropě, nyní zapojeno 47 zemí
• postupy certifikace, její přínosy finanční i nefinanční povahy (dopady morální, vztah dětí k místu bydliště, komunitě)
• příklady z praxe – kvantifikace úspor
• podpora školám ze strany sdružení Tereza
• představení dalších programů: program GLOBE, Program Les ve škole – škola v lese


Ukončení konference:


Mgr. Vladimíra Jilečková, ředitelka společnosti MCN, o.p.s.:
• poděkování poskytovateli dotace; Ministerstvu financí ČR, Centru pro zahraniční pomoc, organizátorům, přednášejícím, hostům z Islandu i všem účastníkům konference
• pozvání na konferenci „EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast“
 

Konference byla součástí projektu „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice“, který získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „Fond technické asistence“ Finančního mechanismu EHP/Norska.

RubrikyNezařazené

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *